Bc. Zuzana Posejpalová

Master's thesis

Postoj pracovníků úřadu práce k prevenci syndromu vyhoření

Attitude of Labour Office Workers to Prevention of Burnout Syndrome
Abstract:
Cílem diplomové práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku „Jaký je postoj pracovníků oddělení nepojistných sociálních dávek na úřadu práce k preventivním opatřením proti syndromu vyhoření?“. Teoretická část vymezuje pojmy, které se objevují v hlavní výzkumné otázce: postoj, úřad práce, prevence, preventivní opatření, syndrom vyhoření. Nejdůležitějším termínem je postoj, z něhož jsou odvozeny dílčí …more
Abstract:
The aim of this thesis is to find an answer to the main research question „What is the attitude of workers of the department noninsurance welfare benefits at labour office to preventive measures against burnout syndrome?“ The theoretical part of the thesis defines the terms that appear in the main research question: attitude, labour office, prevention, preventive measures, burnout syndrome. The most …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií