Lukáš Herman

Master's thesis

Rietveldova metoda kvantitativní fázové analýzy a její využití v praxi

Rietveld method of quantitative phase analysis and its practical usage
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na teoretické i praktické využití Rietveldovi metody. Rietveldova metoda kvantitativní fázové analýzy efektivně řeší problém práškových difrakčních technik – překrývající se píky. V úvodu je představena kinematická teorie rentgenové difrakce, která je pro pochopení Rietveldovi metody stěžejní. Dále je práce zaměřena na matematický základ samotné metody. Praktická část diplomové …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on familiarization with the Rietveld method of quantitative phase analysis, which solves the biggest issue of powder diffraction – overlapping peaks. First part of thesis shows kinematic theory of x-ray diffraction, which is essential for understanding Rietveld method. Next part of thesis will focus on mathematical background for the method. Practical part of this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Kateřina Mamulová Kutláková
  • Reader: Jana Kupková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Master programme / field:
Nanotechnologie / Nanotechnologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.