Ján Gavlák

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění, teplené čerpadlo

Family House – Floor Heating, Heat Pump
Anotace:
Gavlák, Ján. Vytápění rodinného domu s využitím tepelného čerpadla. Ostrava 2018. Bakalářská práce na VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Tématem bakalářské práce je návrh stavebné části rodinného domu společně s návrhem vytápění s využitím tepelného čerpadla. Návrh stavebné části je realizován s ohledem na dosažení co nejnižších tepelných ztrát objektu a tím i co nejnižších …více
Abstract:
Gavlák, Ján. Heating of a family house using a heat pump. Ostrava 2018. Bachelor's thesis at VŠB-TUO, Faculty of Civil Engineering, Department of Environment of Buildings and Faculty of Civil Engineering. The topic of the bachelor thesis is the design of the building part of the family house together with the design of heating using the heat pump. The design of the building part is realized with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava