Sylva Kyselová

Disertační práce

Regenerace, revitalizace a energetická náročnost obytných budov

Regeneration and Revitalization of Residential Houses and the Energy Performance
Anotace:
V předložené disertační práci na téma „Regenerace, revitalizace a energetická náročnost obytných budov“ se zabývám jednotlivými algoritmy a hodnocením spotřeby energií obecně u obytných domů i konkrétně ve vztahu k určitému vybranému rodinnému domu. V obecné části práce jsou probrány metody stanovení spotřeby tepelné energie pro oblasti vytápění, větrání, přípravu teplé vody a způsoby centralizované …více
Abstract:
In this dissertation thesis "Regeneration, revitalization and energy intensity of residential buildings" I deal with particular algorithms and evaluation of energy consumption in residential houses in general and also in relation to a selected family house. In the general part of the thesis, methods of determining heat consumption for heating, ventilation, hot water preparation and methods of centralized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Aleš Rubina, Ján Kmec, Iveta Skotnicová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava