Bc. Petra Malinowská

Bachelor's thesis

Dědictví nemovitostí s mezinárodním prvkem - vybrané otázky (analýza konkrétního případu)

Succession of Immovable Propery with International Element - Selected Issues (Practical Analysis)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na objasnění dědictví s mezinárodním prvkem v České republice a v Polské republice. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy dědického práva. Následující kapitoly se zaměřují na analýzu právních norem (vnitrostátní právní úprava, mezinárodní smlouvy, unijní právo) týkající se dědictví nemovitostí s mezinárodním prvkem, určování pravomoci, příslušnosti, rozhodného …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the clarification of international successions in the Czech republic and in the Poland. The introductory chapter explains the basic concepts of inheritance law. The subsequent chapters focus on the analysis of legal norms (national legislation, international treaties, EU law) relating to heritage properties with an international element, determination of the competences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2015
  • Supervisor: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta