Bc. Petra Malinowská

Bakalářská práce

Dědictví nemovitostí s mezinárodním prvkem - vybrané otázky (analýza konkrétního případu)

Succession of Immovable Propery with International Element - Selected Issues (Practical Analysis)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na objasnění dědictví s mezinárodním prvkem v České republice a v Polské republice. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy dědického práva. Následující kapitoly se zaměřují na analýzu právních norem (vnitrostátní právní úprava, mezinárodní smlouvy, unijní právo) týkající se dědictví nemovitostí s mezinárodním prvkem, určování pravomoci, příslušnosti, rozhodného …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the clarification of international successions in the Czech republic and in the Poland. The introductory chapter explains the basic concepts of inheritance law. The subsequent chapters focus on the analysis of legal norms (national legislation, international treaties, EU law) relating to heritage properties with an international element, determination of the competences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta