Tomáš Kostkan

Bakalářská práce

Bronzový model kampusu VŠB – TU Ostrava

Bronze Model of the Campus of VSB – TU Ostrava
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhotovení bronzového modelu Porubského kampusu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (dále VŠB-TUO) v měřítku 1:1000, který má sloužit jako dekorativní předmět a zároveň sloužit jako orientační pomůcka. Mojí inspirací byly modely měst, které můžeme najít například v Brně, Olomouci anebo i v různých zahraničních městech. Práce je dále rozdělená do dvou částí …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a bronze model of the Poruba campus of the Báňská University - Technical University of Ostrava (hereinafter referred to as VŠB-TUO) in a scale of 1: 1000, which is intended to serve as a decorative object and at the same time as an orientation aid. My inspiration came from the models of the cities, which can be found in Brno, Olomouc and in various foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ivana Kroupová
  • Oponent: Václav Merta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství