Theses 

Užívání návykových látek ve vzorku žáků základní školy ve městě a na vesnici – Bc. Vlasta Štěpánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vlasta Štěpánová

Diplomová práce

Užívání návykových látek ve vzorku žáků základní školy ve městě a na vesnici

Addictive substance abuse in sample of the pupils of the primary school in the city and in the village

Anotace: Diplomová práce s názvem „Užívání návykových látek ve vzorku žáků základní školy ve městě a na vesnici“ se zabývá problematikou návykových látek, jejich rozšířením mezi žáky základních škol, zkušenostmi s danými látkami a riziky s tím spojenými. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá z 5 kapitol, jejichž součástí je teorie o návykových látkách od historie užívání jednotlivých typů drog, dělení drog až po příznaky, terapii a léčbu drogové závislosti. Poslední kapitola diplomové práce je experimentální, kdy jsme se pomocí anonymního dotazníku pokusili zmapovat situaci mezi žáky vybraných 9. tříd základních škol v Brně a ve vesnicích Jihomoravského kraje. Závěr práce je zaměřen na analýzu hypotéz, které vyplynuly z dotazníku.

Abstract: The thesis called „Using drugs in sample of pupils at grammar school in the city and village“ deals with problems of drugs, their spread among grammar school pupils, with experiencing them and risks connected to them. The composition is divided in two parts – theory and practice. The theory consists of 5 chapters, which part is theory of drugs from the history of using different types of drugs, split of drugs and also symptoms, therapy and treatment of drug addiction. Last chapter of the thesis is practical. I tried to map the situation by using annonymous questionnaire between sample of pupils of 9th classes of grammar schools in Brno and villages in region of South Moravia. Conclusion of this thesis is focused on analysis of hypothesis, which resulted from questionnaire.

Klíčová slova: drogy, alkohol, cigarety, marihuana, mladiství, základní škola, město, vesnice, užívání, prevence, zkušenost, drogová závislost, léčba, příznaky, výzkum, hypotézy, drugs, alcohol, cigarettes, cannabis, teenagers, grammar school, city, village, using, prevention, experience, drug addiction, treatment, symptoms, research, hypotheses

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz