Theses 

An Analysis of the Effect of Asset Liquidity on Capital Structure of Public Companies – Kunli Wang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kunli Wang

Diplomová práce

An Analysis of the Effect of Asset Liquidity on Capital Structure of Public Companies

An Analysis of the Effect of Asset Liquidity on Capital Structure of Public Companies

Anotace: V této diplomové práci je naším hlavním cílem zjistit, zda existuje významná korelace mezi kapitálovou strukturou a likviditou aktiv s dalšími charakteristikami na úrovni firmy, jako je například hmatatelnost aktiv a ziskovost, které byly rozšířeny o další studie. Nejprve popisujeme příčiny, teorie a vývoj nedávné finanční krize, které nám pomáhají pochopit důležitost celkové likvidity aktiv. Zadruhé popisujeme minulý výzkum vztahu mezi kapitálovou strukturou a likviditou aktiv. Představujeme také ovlivňující faktory kapitálové struktury. Nakonec vybíráme kapitálovou strukturu firem, likviditu, hmatatelnost aktiv, ukazatele ziskovosti pro sestavení modelu vícenásobné lineární regrese, data, která používáme, jsou z výročních zpráv čínských společností kótovaných na burze, které působí v odvětví nemovitostí v období 2013 až 2017. Následně provádíme souhrnná data OLS (OPS), analýzu efektů fixních efektů a analýzy náhodných efektů na panelových datech regresního modelu a pomocí Hausmannovy zkoušky pro modely s fixními i náhodnými efekty rozhodujeme, který model bychom měli použít.

Abstract: In this thesis, our main aim is to investigate whether there is a significant correlation between the capital structure and asset liquidity, with other firm-level characteristics such as asset tangibility and profitability added to extend the past studies. Firstly, we describe the causes, theories and development of recent financial crisis, which help us to understand the importance of asset liquidity overall. Secondly, we describe the past research of the relationship between the capital structure and asset liquidity. Also, we introduce the influencing factors of capital structure. Lastly, we select firms’ capital structure, liquidity, asset tangibility, profitability indicators to construct a multiple linear regression model, the data we use is from the annual reports of Chinese listed firms operating in real estate industry during the 2013 to 2017 period. After that, we perform pooled Ordinary Least Squares (OLS), fixed effects analysis, and random effect analyses on the panel data of the regression model, and we use Hausmann test for both fixed effects and random effects models to decide which model we should use.

Klíčová slova: Celosvětová finanční krize, kapitálová struktura, likvidita aktiv, hmatatelnost aktiv, rentabilita, obyčejné nejmenší čtverce (OLS), model fixních efektů, model náhodných efektů, Hausmannův test.

Keywords: Global Financial Crisis, Capital Structure, Asset Liquidity, Asset tangibility, Profitability, Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects Model, Random Effects Model, Hausmann Test.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Macháček
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 01:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz