Vít Sudolský

Bakalářská práce

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje průběh praxe ve společnosti ELVAC. V první části jsou uvedeny základní informace o společnosti a popis vykonávané práce, dále jsou uvedeny konkrétní úkoly na kterých student pracoval a jejich řešení. Na závěr je popsáno zhodnocení odborné praxe a shrnuty znalosti získané studentem a znalosti studentovi scházející.
Abstract:
This bachelor thesis describes professional practice in the company ELVAC. First part talks about basic information about the company and describes performed work, then it describes specific tasks that the student was working on and their solution. THe conclusion contains summary of the professional practice and lists skills gained during the practice as well as skills lacked by the student.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Eliška Ochodková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika