Theses 

Právo na informace v kapitálových korporacích – Bc. Lukáš Juříček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia

Bc. Lukáš Juříček

Bakalářská práce

Právo na informace v kapitálových korporacích

Right to Obtain Information from a Capital Company

Anotace: Práce se zabývá právem na informace v obchodních korporacích a problémy s tím spojenými. Zaměří se na způsob uplatnění práv akcionářů a společníků, na povinnosti společností a jejich plnění. Závěrem také na možnosti obrany při odmítnutí poskytnutí informací ze strany společnosti. Zvláštní důraz je kladen na problém obchodního tajemství a specifik, které provází právo na informace při přeměně obchodní korporace. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o právech a povinnostech zúčastněných stran a popsat a navrhnout řešení sporných situací, které mohou při žádostech o informace vznikat.

Abstract: Thesis deals with the right to obtain informations from a capital companies and with the inherent problems. It is focused on the method of applying rights of shareholders and copartners, company obligations and their fulfillment. Finally, it is also focused on the method of defense in case the company refuses to provide informations. Particular emphasis is given to the problem of business secrets and specifics accompanying the right to obtain informations case of the capital companies transformation. Thesis goal is to provide a comprehensive overview of rights and obligations, describe and resolve controversial issues possibly arising with the information request.

Klíčová slova: Právo na informace, akcionář, společník, obchodní tajemství, přeměna, usnesení valné hromady, right to obtain informations, shareholders, copartners, business secrets, transformation, Resolution of the General Meeting

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz