Jan Prusík

Bakalářská práce

Reengineering nasazení techniky a technologie na kamenolomu Mariánská skála při dotěžování ložiska

Reengineering of technique and technology deployment in the quarry Mariánská skála at the end of mining.
Anotace:
Tato práce pojednává o budoucích možnostech těžby v kamenolomu Mariánská skála. Konkrétně se jedná o nutnou změnu technologické části provozu. Ta je zbudována na těžitelných zásobách, a musí být tedy odstraněna, aby bylo možné tyto zásoby vydobýt. První část shrnuje současnou situaci. Část druhá se zabývá možnostmi dotěžení ložiska. Cílem této práce je tedy především navrhnout konkrétní technologické …více
Abstract:
This work deals with future mining possibilities in the Mariánská skála quarry. Specifically, it is a necessary change in the technological parts of the operation. It is built on mining reserves and it must be possible for these reserves to be extracted. The first part summarizes the current situation. The second part is the options of rocks extraction. The aim of this work is to design a specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Ladislav Žid

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava