Jan Benbenek

Master's thesis

Využití IDS/IPS systému pro autokonfiguraci bezpečnostních prvků juniper

IDS/IPS Systems and Automatic Configuration of Juniper Security Gateways
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aplikací autokonfiguračních bezpečnostních skriptů pro prvky Juniper a jejich praktickým uplatněním v podnikových sítích. Hlavní princip systémů spočívá v automatické konfiguraci Juniper firewallů proti dané síťové bezpečnostní hrozbě. Na základě detekované bezpečnostní hrozby IDS systémem, je vygenerován bezpečnostní skript, který automaticky nastavuje Juniper firewall proti …more
Abstract:
The diploma thesis deals with an aplication of autoconfiguration security scripts for Juniper firewalls and their practical use in corporate networks. The main function of these systems consist in automatic configuration of Juniper firewalls against given network attack. The security script is generated due to captured security threat, which automatically sets Juniper firewall against the network attack …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Filip Řezáč
  • Reader: Jakub Šafařík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.