Veronika Šarajová

Bakalářská práce

Vývoj kvality ovzduší v městském obvodě Radvanice a Bartovice

The Air Quality Development in Radvanice and Bartovice
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit vývoj znečištění ovzduší v městském obvodě Radvanice a Bartovice. K tomuto účelu jsou použity data Českého hydrometeorologického ústavu. Sledovanou veličinou jsou hodnoty ročních průměrných koncentrací částic PM10 za rok 2009, 2010 a 2011. Významná část je zaměřena na ochranu ovzduší v České republice, konkrétně na legislativní rámec, zejména na nový zákon o ochraně …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to evaluate the air polution trend in Ostrava's municipal districts of Radvanice a Bartovice. In order to reach this goal Czech Hydrometeorological Institute data are used. The observed figure are the annual average values of PM10 between 2009 and 2011. Important part of this thesis is focused on air quality in the Czech Republic, more specifically its legal framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Marcella Šimíčková
  • Oponent: Daniel Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava