Theses 

Symbolický kapitál jako nedílná součást životního stylu postmoderního člověka – Ing. Kristýna Hranáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kristýna Hranáčová

Bakalářská práce

Symbolický kapitál jako nedílná součást životního stylu postmoderního člověka

Symbolic capital as a part of postmodern lifestyle

Anotace: Tato bakalářská práce porovnává konzervativně a hédonisticky hodnotově orientované sociální skupiny a jejich odlišný pohled na různé aspekty životního stylu. Dále se zabývá tím, do jaké míry se v jejich životním stylu manifestuje symbolický kapitál. Tematicky je práce rozdělena do dvou dílčích částí, přičemž první obecná část vymezuje postmoderní společnost, hodnoty a životní styl s důrazem na zdravý životní styl jako soudobý společenský fenomén. V druhé aplikační části jsou potom prostřednictvím kvalitativního výzkumu zkoumány a dokumentovány různé životní preference a vybrané aspekty životního stylu zkoumaných skupin v závislosti na jejich hodnotové orientaci.

Abstract: This bachelor thesis compares conservative and hedonistic value oriented social groups and their different view on various aspects of lifestyle. It also deals with the extent to which the symbolic capital manifests in their lifestyle. Thematically, this bachelor thesis is divided into two sub-parts. The first general part defines the postmodern society, values and lifestyle and especially healthy lifestyle as a contemporary social phenomenon. In the second application part the different lifestyle preferences and selected aspects of lifestyle of these groups are studied and documented through qualitative research, depending on their value orientation.

Klíčová slova: Životní styl, volný čas, postmoderní společnost, hodnoty, symbolický kapitál, zdravý životní styl, Lifestyle, free time, postmodern society, social values, symbolic capital, (healthy) lifestyle

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz