Theses 

Vliv chemického složení popela z biomasy na tavitelnost – Karla Kryštofová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Karla Kryštofová

Diplomová práce

Vliv chemického složení popela z biomasy na tavitelnost

Effect of biomass ash chemical composition on melting

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu chemického složení popela na jeho teplotu tavení. Pro změnu chemického složení popela byly použity alkalické kovy - draslík ve směsi chloridu draselného, kovy alkalických zemin - vápník ve směsi oxidu vápenatého a fosfor ve směsi hydrogenfosforečnanu draselného. Tavitelnost popela byla stanovena, jak bez příměsi, tak i s příměsemi a bylo hodnoceno, zda jsou předpoklady z literatury splněny - že alkalické kovy teplotu tavení snižují, kovy alkalických zemin ji zvyšují a u fosforu záleží, v jaké sloučenině se nachází. Koncentrace pro jednotlivé prvky byly zvoleny 1 %, 10 % a 20 %. Posledním údajem v práci je definice alkalického indexu a jeho významu.

Abstract: This thesis deals with the assessment of the influence of the effect of the mulch ash chemical composition at its melting temperature. To change the chemical composition of the ash to be used, alkali metals (potassium chloride in a mixture of potassium), alkaline earth metals (calcium in the mixture of calcium oxide), and phosphorus (in a mixture of dibasic potassium phosphate). Fusibility of ash was determined as no additives and with additives and has been evaluated, whether the assumptions are met in the literature - that the melting point of the alkali metals are reduced, alkaline earth metals are the melting point increase and phosphorus it depends on what the compound is. Concentrations of individual elements were chosen 1%, 10% and 20%. The last entry in a working definition of alkali index and its significance.

Klíčová slova: biomasa, spalování, popel, inkrusty, energie, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, fosfor

Keywords: biomass, combustion, ash, incrusts, energy, alkali metals, alkaline earth metals, phosphorus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Eva Konečná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz