Lukáš Lysek

Diplomová práce

Přestavba objektu pro účely resocializačního střediska Teen Challenge v Poštovicích - řešení vytápění.

Reconstruction of the building for the purpose of the Teen Challenge re-socialization center in Poštovice - heating solution.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace přestavby zemědělského objektu na objekt Mužského centra pro účely resocializačního střediska Teen Challenge v Poštovicích, které pomáhá lidem v boji se závislostí. V rámci práce je provedeno kompletní řešení vytápění. Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bylo navrženo tepelné čerpadlo země/voda, získávající teplo …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the elaboration of project documentation for the reconstruction of an agricultural building into the building of the Male's Center for the purposes of the Teen Challenge resocialization center in Poštovice, which helps people in the fight against addiction. As part of the work, a complete heating solution is performed. A ground / water heat pump, taking heat from ground …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2021
  • Vedoucí: Iveta Skotnicová
  • Oponent: Tomáš Kubovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program:
Stavební inženýrství - Prostředí staveb