Barbora Valentová

Bakalářská práce

Zhodnocení přínosů public relations vybrané nestátní neziskové organizace v České republice

Evaluation of Public Relations Benefits of the Selected Non-state Non-profit Organization in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou aktivit v oblasti public relations nestátní neziskové organizace. Druhá kapitola je zaměřena na obecnou teorii public relations a základní pojmy vztahující se k public relations. Třetí kapitola je zaměřena na vznik, činnost a zánik neziskových organizací obecně a je specifikována vybraná nestátní nezisková organizace, která byla zřízena církví. Ve …více
Abstract:
Submitted bachelor thesis deals with problematics of public relations activities of non-state non-profit organization. Second chapter is focused on general theory of public relations and the basic terms related to public relations. Third chapter is in general, focused on origin, cancellation and activity and here is specified selected non-state non-profit organization too, which was set up by the church …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: Ivana Vaňková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma

Všechny práce