Theses 

Pohled Josipa Broze Tita na jugoslávský nacionalismus – BcA. Adam HOMOLKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie a evropská studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

BcA. Adam HOMOLKA

Bakalářská práce

Pohled Josipa Broze Tita na jugoslávský nacionalismus

View of Josip Broz Tito on Yugoslavian Nationalism

Anotace: Bakalářská diplomová práce Pohled Josipa Broze Tita na jugoslávský nacionalismus se zabývá analýzou názorů jugoslávského maršála, doživotního prezidenta a partyzánského vůdce Josipa Broze Tita (1892-1980) na problematiku nacionalismu v kontextu jihoslovanských národů. Stručně popisuje obsah pojmu nacionalismus, jeho chápání v pojetí marxismu-leninismu, historické pozadí diktátorova života a zásadní ideové a politické události v dějinách regionu, které utvářely jihoslovanské národy do současné podoby. Především však práce zkoumá vývoj Titových postojů vůči nacionalismu, jejich ideologické i osobní kořeny, a rozebírá je na základě konkrétních střetů s nacionalismem a jím učiněných rozhodnutí v těchto klíčových momentech. Činí tak, kromě odborné literatury, na základě částí textů Titových spisů, proslovů, vzkazů, rozhovorů a také vzpomínek očitých svědků událostí.

Abstract: The Bachelor Thesis View of Josip Broz Tito on Yugoslavian Nationalism deals with the analysis of opinions of yugoslavian marshal, president for life and partisan leader Josip Broz Tito (1892-1980) on problematics of nationalism in the context of South Slavic nations. Concisely describes content of the idea of nationalism, it's meaning in the concept of Marxism-Leninism, historical background of dictator's life and crucial ideological and political events in the history of the region which shaped South Slavic nations to the current form. But first of all the Thesis examines the evolution of Tito's attitudes towards nationalism, their ideological and personal roots and analyzes them on the basis of particular confrontations with nationalism and decisions made by him in these key moments. It does so on the basis of parts of Tito's writings, speeches, messages, conversations and also memories of eyewitnesses of the events.

Klíčová slova: Josip Broz Tito, Jugoslávie, nacionalismus, komunismus, samosprávný socialismus, druhá světová válka, Balkán

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radomir Sztwiertnia

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HOMOLKA, Adam. Pohled Josipa Broze Tita na jugoslávský nacionalismus. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz