Jiří Ryšavý

Bachelor's thesis

Využití alternativních paliv v automobilovém průmyslu

Alternative Fuels Utilization in Car Industry
Abstract:
RYŠAVÝ, J. Využití alternativních paliv v automobilovém průmyslu, Ostrava: katedra energetiky, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. Bakalářská práce, vedoucí Ing. Radim Janalík, CSc. Bakalářská práce obsahuje komplexní informace o nejrozšířenějších alternativních palivech používaných ve světě. Je zde zahrnut proces těžby či výroby alternativních paliv, jejich dopad na životní …more
Abstract:
RYŠAVÝ, J. Alternative Fuels Utilization in Car Industry, Ostrava: Department of Energy Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, 2015. Bachelor essay, head Ing. Radim Janalík, CSc. Bechelor essay contains comprehensive information of the most widely used alternative fuels in the world. There is incorporated process of extraction or production alternative fuels, their impact on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Radim Janalík
  • Reader: Jan Srnec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Theses on a related topic