Petr Veselý

Bakalářská práce

Příčiny páchání násilné kriminality mladistvými pachateli Příčiny páchání násilné kriminality mladistvými pachateli

Causes Commission Forcible Criminality Juvenile Offender
Anotace:
Bakalářská práce „Příčiny páchání kriminality mladistvými pachateli“ se zabývá vývojem násilné kriminality nezletilých a mladistvých delikventů. Dále je zde popsána etiologie deviantního chování. Hlavní pozornost je věnována příčinám a společenským faktorům vedoucích k tomu, že se z dětí stávají pachatelé násilných trestných činů. V závěru jsou popsány možnosti prevence kriminality mládeže v ČR.
Abstract:
Graduation work "Causes of commission delinquencies youthful offender" with behind-go development forcible delinquencies minor and juvie. Further is here described aetiology = etiology devious behaviour. Chief attention is presentation causes and social factor leadership hereto, that with from children current malefactors crime of violence. In findings they are described chances of prevention delinquencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Věra Sedláčková
  • Oponent: Zdeněk Ondráček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy

Práce na příbuzné téma