Martin Valeček

Master's thesis

Hospodářský cyklus: teorie a skutečnost

Business Cycle: Theory and Reality
Abstract:
Cílem práce bylo ověřit, zda některé vybrané teorie hospodářského cyklu mohou objasnit vznik či průběh skutečného hospodářského cyklu. Práce obsahuje pojednání o několika teoriích ekonomického cyklu. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení rakouské teorie hospodářského cyklu. Dalšími teoriemi rozebíranými v práci jsou keynesovská, monetaristická, teorie nových klasiků, reálných hospodářských cyklů a nových …more
Abstract:
Objective of this thesis was to assess potential of some of the business cycle theories to explain rise or evolution of a real-life business cycle. This thesis incorporates theoretical explanation of few business cycle theories. Emphasis is mainly put on Austrian Business Cycle Theory. The other theories specified in the thesis are Keynesian, monetarist, new classical economics, RBC and new Keynesian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Lenka Spáčilová
  • Reader: Stanislav Kappel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava