Theses 

Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe – Bc. Ilona Děchtěrenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ilona Děchtěrenková

Diplomová práce

Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe

Volunteering in public libraries of the Czech Republic: lawmaking and examples from practice

Anotace: Magisterská diplomová práce, pod názvem Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe, je zaměřena na možnosti využití dobrovolníků v uvedených knihovnách. Dále se dotýká spolupráce veřejných knihoven s Úřadem práce ČR nebo občanskými sdruženími. V prvních dvou kapitolách je v obecné rovině řešena problematika dobrovolnictví a příslušné legislativy. Další kapitoly se zabývají možnostmi dobrovolnictví ve vztahu k českým veřejným knihovnám a zapojení veřejné služby a veřejně prospěšných prací do jejich činnosti. Část diplomové práce se věnuje způsobům spolupráce veřejných knihoven s občanskými sdruženími. Jedna z kapitol je pro dokreslení problematiky zaměřena na legislativní úpravu dobrovolnictví v zahraničí a na využití dobrovolníků zahraničními knihovnami. V poslední kapitole jsou uvedeny praktické příklady se vztahem k popisované problematice.

Abstract: Master’s degree dissertation named Volunteering in public libraries of the Czech Republic: lawmaking and examples from practice is focused on possibilities to use volunteers in mentioned libraries. Further contains a cooperation of public libraries with employment office of the Czech Republic or civic associations. First two chapters are solving in general volunteering issues and relevant legislation. Other chapters deal with the possibilities of volunteering in relation to Czech public libraries and involvement of public services and community service into their activities. Part of the dissertation is devoted to cooperation methods of public libraries with civic associations. In order to illustrate the issues, one of the chapters is focused on a legislative adjustment of volunteering abroad and to the use of volunteers by foreign libraries. The final chapter provides practical examples related to described issues.

Klíčová slova: veřejné knihovny, dobrovolníci, dobrovolnictví, dobrovolnická služba, legislativa, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, občanská sdružení, úřad práce, public library, volunteers, volunteering, volunteer service, legislation, public service, community service, civic associations, employment office

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz