Jiří Kuczaj

Bachelor's thesis

Brzdné charakteristiky požární techniky

Braking Characteristics of Firefighting Vehicles
Abstract:
Autor se ve své bakalářské práci zabývá problematikou dynamiky jízdy zásahových požárních automobilů, zejména problematiky brždění a adhezních součinitelů. Zjištění reálných adhezí pneumatik u prvosledových vozů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na mokrém a suchém asfaltu v závislosti na stáří pneumatiky a zatížení vozu. Výsledky měření budou k dispozici jednotkám požární ochrany …more
Abstract:
In his bachelor thesis, the author deals with the issue of braking dynamics and adhesion coefficients of the fire protection units. Determination of the real adhesion of tires in the first-round cars of the Fire Rescue Service of the Moravian-Silesian Region on wet and dry asphalt, depending on the age of the tire and the load on the car. The measurement results will be available to fire protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Pavel Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu