Filip Machálek

Diplomová práce

Technologické postupy a vyhodnocení materiálových variant řešení střešní konstrukce objektu železobetonového skeletu - použití ocelové rámové konstrukce a variant dřevěných konstrukcí

Technological evaluation of processes and material options for roof construction
Anotace:
Obsahem této diplomové práce bylo zhodnocení stavu střešní konstrukce rozestavěného železobetonového skeletu v Kobeřicích a vyhodnocení dvou variant zásahů do konstrukce. První varianta souvisí s celkovou rekonstrukcí objektu a s kompletním odstraněním stávající střešní konstrukce z důvodu neumožnění provozu v posledním nadzemním podlaží. Tato varianta zahrnuje výstavbu, finanční a časovou náročnost …více
Abstract:
The content of this thesis was evaluate the condition of the roof structure unfinished ferroconcrete’s frame in Kobeřice and evaluation of two options of construction interventions. The first variant relates with overall reconstruction of the building and with complete removal of existing roof structure for impracticable operation in the last floor. This option involves the construction, financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Marie Wolfová
  • Oponent: Leoš Pchálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Provádění staveb