Petr Rázek

Bachelor's thesis

HMATOVÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OKOLÍ

TACTILE TREATMENTS FOR BLIND PEOPLE AND NOISE POLLUTION ON NEARBY
Abstract:
Práce se zabývá zjišťováním úrovně hluku v okolí přechodů pro chodce vybaveného hmatně kontrastním vodicím pásem pro nevidomé. V první kapitole jsou charakterizovány osoby s postižením, principy jejich bezpečného a samostatného pohybu a také problematika hluku obecně. V druhé kapitole se autor zaobírá teorií techniky měření hluku. Třetí kapitola je praktická část práce, kde jsou uvedeny důležité informace …more
Abstract:
The thesis deals with the detection of noise levels in the vicinity of pedestrian crossings equipped with a tactile contrasting guide belt for the blind. In the first chapter are characterized persons with disabilities, the principles of their safe and independent movement and the issue of noise in general. In the second chapter the author deals with the theory of noise measurement technique. The third …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rázek, Petr. HMATOVÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OKOLÍ . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera