Andrea Odchodnická

Diplomová práce

Čtvrtá průmyslová revoluce a ochrana obyvatelstva

Industry 4.0 and Protection Population
Anotace:
ODCHODNICKÁ, Andrea. Čtvrtá průmyslová revoluce a ochrana obyvatelstva. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2019, 63 stran Tato diplomová práce se zabývá čtvrtou průmyslovou revolucí a ochranou obyvatelstva. V úvodní části práce je definován pojem čtvrté průmyslové revoluce, nebo-li Průmyslu 4.0. Tato část také vymezuje některé pojmy týkající …více
Abstract:
ODCHODNICKÁ, Andrea. Industry 4.0 and Protection Population. Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2019, 63 pages This diploma thesis deals with the fourth industrial revolution and population protection. In the introductory part of the thesis is defined the concept of the fourth industrial revolution, or Industry 4.0. This section also defines some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: František Kovářík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava