Theses 

Social networks in hospitality – Bc. Ekaterina Kulikova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ekaterina Kulikova

Bakalářská práce

Social networks in hospitality

Social networks in hospitality

Anotace: Účelem této práce je ukázat, jak jsou důležité sociální sítě v pohostinství. Zkoumanými společnostmi byly hotely. Cílem zkoumání bylo poskytnout hotelům informace o možnostech, které se jim při užívání sociálních sítí nabízejí a jak na nich zlepšit svou přítomnost. Jsou poučeni o známých sociálních sítícíh, jako je Facebook, Instagram, Twitter a Pinterest, ale jsou jim též dány rady a doporučení ohledně sociálních sítí užívaných pro byznys. Analytická část se skládá z příkladů hotelů, které jsou se sociálními sítěmi propojeny. Každý hotel je ve své vlastní fázi rozvoje. To ukazuje, jak jsou sociální sítě novým prvkem v pohostinství a jak mnoho hotelů neví, jak je prospěšně využívat. Operační manažer společnosti Bookassist je pro lepší pochopení a užívání představuje a více o nich mluví. Popis sociálních sítí, které hotely můžou využivat, je zahrnut v analytické částí, která zjišťuje, co jim můžou sítě nabídnout. Údaje v této práci byly vzaty z literatury, odborných internetových článků, analýzy internetových stránek a z osobních rozhovorů. Dva druhy údajů byly shromážděny pro tento výzkum. Primární data pocházejí z rozhovorů s manažery. Sekundární z literatury, internetových stránek a internetové analýzy. Metoda výzkumu je kvalitativní. Výsledek výzkumu ukazuje, že sociální média jsou důležitou součástí pohostinství. Nicméně mnoho hotelů s nimi neumí pracovat. Takže se doporučuje je používat, aby hotely byly viditelné, zůstaly v kontaktu s hosty a získaly více přímých rezervací.

Abstract: The purpose of this thesis was to show how important social networks are in hospitality industry. The target companies were hotels. The goal of the research was to provide them information about possibilities they have while using social networks and how to develop their presence on them. This is done by enlightening them about well-known social networks, such as Facebook, Instagram, Twitter and Pinterest but also gives them advices and recommendations about social media usage for businesses. The analytical part consists of examples of four hotels, which are engaging with social networks. Each hotel is on their own phase of development. This showed that social networks are new for hospitality, and many hotels does not know how to use them with a benefit for a company. For a better understanding of social networks and use of them for hotels, Operation Manager of Bookassist introduced and told more about it. Description of social networks, which hotels can use is included into analytical part to find out what they can offer. The data of this thesis were collected from literature, Internet expert articles, webpages analysis and face-to-face interviews. Two types of data were collected for this research. The Primary data were collected through the interviews with managers. The secondary data were collected from literature, Internet expert articles, webpages analysis. The method of research is qualitative. The result of the research demonstrates that social networks are an important part of hospitality. Nevertheless, many hotels do not know how to work with them. Thus, it is recommended to use social networks for hotels in order to be visible, stay in touch with guests and get more direct reservations.

Keywords: social media, social networks, e-marketing, hospitality, hotels.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz