Bc. Tom Vlašic

Master's thesis

Přístup dětí předškolního věku k hračkám znázorňujícím vybrané druhy postižení

Preschool children's approach to toys representing selected types of disabilities
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na přístup dětí předškolního věku k hračkám znázorňujícím vybrané druhy postižení.Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou, celkově obsahuje čtyři kapitoly. Teoretická část je zpracována ve třech kapitolách. První kapitola se zabývá inkluzivním vzděláváním, přístupem k jedincům s postižením v historii a definuje zdravotní postižení, především tělesné postižení …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the attitude of preschool aged children to toys demonstrating particular types of disabilities. The thesis is divided into theoretical and practical part, consisting of four chapters overall. The theoretical part is compiled of three chapters. The first chapter deals with inclusive education, history of approach towards persons with disabilities and defines disability …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta