Jakub Buday

Diplomová práce

Pohľadávky z obchodného styku po splatnosti

Overdue Receivables from Bussiness Relations
Anotace:
Predmetom diplomovej práce je teoretické priblíženie problematiky pohľadávok z obchodného styku po splatnosti, možnostiam ich zabezpečenia, definovania právneho, účtovného a daňového hľadiska pohľadávok z obchodného styku po splatnosti podľa platnej slovenskej a českej legislatívy, a tieto získané teoretické poznatky následne využiť pri praktickom vyhodnotení pohľadávok z obchodného styku po splatnosti …více
Abstract:
Subject of this thesis is a theoretical approach the issue of business relations receivables overdue, their security options, define the legal, accounting and tax point of a view of business relations receivables past due under current Slovak and Czech legislation, and these theoretical knowledge subsequently used in the practical evaluation of business relations receivables overdue in selected companies …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Zuzana Majerčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava