Martina Gabrišová

Diplomová práce

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia

The Assessment of Thermochemical Properties of Mixed Municipal Waste with Regard to Energy Recovery
Anotace:
Diplomová práca je zameraná na hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia s ohľadom na platnú a novo plánovanú legislatívu. Jednou z možností je jeho priame spaľovanie v zariadení pre energetické využitie odpadov. Odpad však musí vykazovať určitú minimálnu hodnotu výhrevnosti tak, že odpad musí byť schopný samostatného horenia bez použitia podporného …více
Abstract:
The diploma thesis is focuses on the assessment of thermochemical properties of mixed municipal waste with regard to energy recovery with respect to the valid and newly planned legislation. One of the possibility is the direct incineration waste to energy plant. The waste must have a certain minimum heating value is that the waste has to burn individually without the supporting fuel. The computation …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Fiedor
  • Oponent: Jozef Vlček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství