Petr ČECHURA

Bakalářská práce

Pohybové hry v přírodě s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD)

Motion games in nature with elements of the integration of pupils with special needs (interactive DVD)
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám pohybovými hrami v přírodě, jejich dělením a modifikacemi pro dětí se speciálními potřebami. Toto téma jsem si vybral, protože jsem v dětství získal pozitivní vztah k přírodě, potažmo k aktivitám v ní a byl bych rád, kdyby se tento vhled na hry v přírodě přenášel i na další generace. Pohybové hry byly vždy součástí mého životního stylu a pohyb jako takový vnímám jako …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with movement games in nature, their division and modifications for children with special needs. I chose this topic because I had a positive attitude to nature and her activities in childhood, and I would like to see this insight into games in the wild passed on to the next generation. Motion games have always been part of my lifestyle, and movement is perceived as an integral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHURA, Petr. Pohybové hry v přírodě s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD). Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/