Theses 

Korelační analýza vztahu vývoje ceny ropy a četnosti teroristických útoků v Evropě – Bc. Nikola ORTHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Bc. Nikola ORTHOVÁ

Diplomová práce

Korelační analýza vztahu vývoje ceny ropy a četnosti teroristických útoků v Evropě

Correlation analysis of the relationship of oil price development and frequency of terrorist attacks in Europe

Anotace: Hrozba teroristických útoků v Evropě je velmi aktuální téma, které velmi ovlivňuje veškeré evropské obyvatelstvo, jejich důvěru v Evropské společenství, hlavně ekonomiku, a to jak jednotlivých států, tak i celosvětovou. Jedním z nejmarkantnějších ekonomických ukazatelů je cena ropy a ropných produktů, od kterých se odvíjí cena pohonných hmot. A od této hodnoty se odvíjí cena většiny produktů a služeb. Tím i celková životní úroveň obyvatelstva a hodnota peněz jako celku. Bylo by ale chybou, domnívat se, že terorismus je jediným prvkem, který ovlivňuje cenu ropy. Účelem teroristických útoků je především zastrašování obyvatelstva násilím, nebo hrozbou násilí, za účelem dosažení svých cílů - náboženských, politických nebo i jiných. Aby byl pojem terorismus lépe uchopitelný je potřeba jej vymezit vůči jiným typům boje. Také definovat některé související pojmy, jako jsou teroristická skupina. Dále je zde zpracován malý výčet teroristických organizací, které působily v Evropě. A také přehled vybraných teroristických útoků na území Evropy, jejich krátký popis. Zpracování všech teroristických útoků na území Evropy by znamenalo popsat více než 8 000 incidentů, proto jsou zde popsány jen ty nejzávažnější a také ty, při kterých došlo k nějakým zvláštním skutečnostem. Cílem této práce bylo prokázat, že terorismus má vliv na ekonomické ukazatele. To bylo prostřednictvím statistických analýz splněno.

Abstract: The threat of terrorist attacks in Europe is a very topical issue that greatly affects all of Europe's population, their trust in the European Community, especially the economy, both nationally and globally. One of the most prominent economic indicators is the price of oil and petroleum products, from which the price of fuel depends on the price of fuel. The price of fuel is the price of most products and services. Thus, the overall living standard of the population and the value of money as a whole. But it would be a mistake to think that terrorism is the only element that affects the price of oil. The purpose of terrorist attacks is primarily to intimidate the population through violence or the threat of violence for the purpose of their religious, political or other goals. In order for the term terrorism to be better grasped, it is necessary to define it with regard to other types of combat. Also define some related concepts, such as a terrorist group. In addition, there is a small list of terrorist organizations operating in Europe. And also an overview of selected terrorist attacks in Europe, their brief description. The handling of all terrorist attacks in Europe would mean more than 8,000 incidents, so only the most serious ones, as well as those with some special facts, have been described. The aim of this work was to demonstrate that terrorism has an impact on economic indicators. This was accomplished through statistical analyzes

Klíčová slova: Terorismus, teroristický útok, teroristická skupina, ropa, korelační koeficient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55838 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ORTHOVÁ, Nikola. Korelační analýza vztahu vývoje ceny ropy a četnosti teroristických útoků v Evropě. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:34, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz