Mario Machů

Diplomová práce

Mikroturbina v kogenerační jednotce - posouzení z hlediska technologického, ekologického a ekonomického

CHP with Microturbine in Terms of Technological, Environmental and Economical Examination
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technickým, environmentálním a ekonomickým hodnocením použití mikroturbíny v kogenerační jednotce. V úvodní části jsou obecně popsány základy kombinované výroby a tepla, v současnosti komerčně dostupné mikroturbínové kogenerační jednotky se zaměřením na mikroturbíny Capstone a stručné srovnání se spalovacími motory. Další část se pak zaměřuje na přínosy použití mikroturbín …více
Abstract:
The thesis deals with technical, environmental and economic evaluation of usage microturbine in cogeneration unit. First part contains a general description of basics of combined heat and power, commercially available microturbine CHP units today with focus on Capstone microturbines and brief comparison with internal combustion engines. Next part is focusing on benefits of usage microturbines for environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Adéla Macháčková
  • Oponent: Petr Lachnit

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava