Michaela Režová

Bakalářská práce

Česká centra

Czech Centres

Anotace:
Tato práce se věnuje Českým centrům, příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí, jejíž důležitou složkou je propagace české kultury v zahraničí. Práce Českých center má čtyři pilíře: kulturu, vzdělávání, obchod a turistiku. Zatímco ostatní obory mají zastoupení i v jiných zahraničněpolitických organizacích, kultura je výsadou Českých center. Práce obsahuje jednak zevrubný popis fungování …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the Czech Centres (Česká centra), a semi-budgetary organisation funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The main aim of this organisation is to promote Czech culture abroad, but its work is based on four pillars: culture, education, trade and tourism. Although other transnational political organisations also focus on three of these pillars, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Petr Prokop
  • Oponent: Jiří Sulženko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.