Theses 

Metaphor in Specialized Language: The Verbs <I>Bleed</I> and <I>Feed</I> in the Domain of MACHINERY – Bc. Ivana Králiková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana Králiková

Diplomová práce

Metaphor in Specialized Language: The Verbs <I>Bleed</I> and <I>Feed</I> in the Domain of MACHINERY

Metaphor in Specialized Language: The Verbs Bleed and Feed in the Domain of MACHINERY

Anotace: Diplomová práce zkoumá použití anglických metaforických výrazů bleed a feed přenesených ze zdrojové pojmové domény ʟɪᴅsᴋé ᴛěʟᴏ do cílové pojmové domény sᴛʀᴏᴊ, s cílem hlouběji porozumět funkci metafory v odborném jazyce. Práce předkládá myšlenku, že cílové domény, které mají hmotnou povahu, nejsou v otázce porozumění natolik závislé na zdrojových doménách. Je možné, že tyto metafory mají v jazyce i jinou funkci, například funkci spojenou s myšlenkou jazykové ekonomie. Práce pak zkoumá konceptuální struktury (obrazová schémata a kognitivní rámce), které tvoří významový základ sloves bleed a feed v doméně sᴛʀᴏᴊ. Analýza ukazuje, že konceptuální struktury technických procesů označovaných jako bleed a feed jsou velmi podobné konceptuálním strukturám biologických dějů bleed a feed. Tato podobnost vychází z jisté fyzické podobnosti mezi lidským tělem a strojem, a podněcuje nás k metaforickému použití slov označujících tělesné procesy k označování technických procesů v doméně sᴛʀᴏᴊ. To nám umožňuje odkazovat na komplexní technické procesy prostřednictvím jednoduchých a dobře známých jazykových forem. Tato skutečnost je obzvlášť důležitá v odborných textech, které se vyznačují potřebou zvýšené informační hustoty.

Abstract: The thesis examines the use of metaphorical expressions bleed and feed mapped from the source domain of ʜᴜᴍᴀɴ ʙᴏᴅʏ onto the target domain of ᴍᴀᴄʜɪɴᴇʀʏ, in order to gain insights on the function of metaphor in specialized language. It proposes that target domains that are tangible in nature are not so dependent on the source domain for understanding. There might be other functions these metaphors have in language, such as one connected to the notion of language economy. The thesis then examines the conceptual structures (image schemas and cognitive frames) that underlie the verbs bleed and feed in the domain of ᴍᴀᴄʜɪɴᴇʀʏ by performing a detailed semantic analysis of texts derived from a specialized language corpus. It is shown that the way we conceptualize the technical process of bleeding / feeding is structurally very similar to the way we conceptualize the bodily process of bleeding / feeding. This similarity, which stems from some pre-existing physical similarities between machines and human bodies, prompts the use of the linguistic expressions from the domain of ʜᴜᴍᴀɴ ʙᴏᴅʏ in the domain of ᴍᴀᴄʜɪɴᴇʀʏ, allowing us to refer to complex technical processes by simple and familiar linguistic forms. This is of particular importance in specialized language texts with their need of high informational density.

Keywords: bleed, feed, human body, machinery, conceptual metaphor, metaphorical expression, tangible target domain, specialized language, function of metaphor, language economy, conceptual structure, lidské tělo, stroj, konceptuální metafora, metaforický výraz, hmotná cílová doména, odborný jazyk, funkce metafory, jazyková ekonomie, konceptuální struktura

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:39, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz