Ilona Mičánková

Bachelor's thesis

Analýza přidělených finančních prostředků na rekultivace a revitalizace

The Analysis of Allocated Financial Resources for Recultivation and Revitalization
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je provedení analýzy vývoje přidělených finančních prostředků na rekultivace a revitalizace v oblasti severozápadních Čech v souvislosti s procesem zadávání veřejných zakázek v období let 2006–2012 na základě usnesení vlády ČR č. 50/2002 a č. 189/2002. Vláda uznala naléhavou potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností …more
Abstract:
This bachelor thesis provides an analysis of development of assigned financial resources to be used for landscape recultivation and revitalization in the northwest of Bohemia. The finance was released in the context of public commission in the years 2006 - 2012 based on the Czech Government resolution No. 50/2002 and No.189/2002. The Government recognized the ecological damage; which had originated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Markéta Rolčíková
  • Reader: Zbyšek Sochor

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin