Martin Kosinka

Diplomová práce

Řídicí systém pro systémy V2H (Vehicle To Home)

Control System for V2H (Vehicle To Home) Systems
Anotace:
Systémy Vehicle To Home využívají energii z baterie elektromobilu k napájení chytrého domu a přebytečnou energii ukládají zpět do baterie elektrického vozidla. Náplní této diplomové práce je návrh a realizace řídicí jednotky pro správu energetických toků v systémech V2H. Zvoleným protokolem pro nabíjení/vybíjení elektromobilu je standard CHAdeMO, který umožňuje komunikaci po sběrnici CAN. Navržená …více
Abstract:
Vehicle To Home systems use energy from electric vehicle battery to supply the smart home and store redundant energy back into the electric vehicle’s battery. The content of this diploma thesis is the design and implementation of a control unit for energy flow management in V2H systems. The selected protocol for charging/discharging an electric vehicle is the CHAdeMO standard, which enables communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Slanina
  • Oponent: Lukáš Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy