Martin Kosinka

Master's thesis

Řídicí systém pro systémy V2H (Vehicle To Home)

Control System for V2H (Vehicle To Home) Systems
Abstract:
Systémy Vehicle To Home využívají energii z baterie elektromobilu k napájení chytrého domu a přebytečnou energii ukládají zpět do baterie elektrického vozidla. Náplní této diplomové práce je návrh a realizace řídicí jednotky pro správu energetických toků v systémech V2H. Zvoleným protokolem pro nabíjení/vybíjení elektromobilu je standard CHAdeMO, který umožňuje komunikaci po sběrnici CAN. Navržená …more
Abstract:
Vehicle To Home systems use energy from electric vehicle battery to supply the smart home and store redundant energy back into the electric vehicle’s battery. The content of this diploma thesis is the design and implementation of a control unit for energy flow management in V2H systems. The selected protocol for charging/discharging an electric vehicle is the CHAdeMO standard, which enables communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Zdeněk Slanina
  • Reader: Lukáš Prokop

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy