Ing. Jan Opatrný

Master's thesis

Nové produkty na derivátovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a jejich vazby na promptní trh

New Products on the Derivative Market of the Prague Stock Exchange and Their Ralations to the Spot Market
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá nový derivátový trh na Burze cenných papírů Praha. Na začátku práce je charakterizován derivátový trh a vymezeny jeho produkty. Poté jsou definovány a popsány futures kontrakty se zaměřením na akciové futures. Pozornost je také věnována certifikátům a warrantům. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení celkového stavu těchto produktů na Burze cenných papírů Praha …more
Abstract:
This thesis explores a new derivative market on Prague Stock Exchange. At the beginning of work is characterized by a derivative market, and delimitate its products. After it are defined and described futures contracts, with a focus on stock futures. Attention is also paid to the certificates and warrants. The main objective of this thesis is to evaluate the general condition of these products on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services