Theses 

Komparativní analýza volebních podvodů v zemích bývalé Jugoslávie – Bc. Vítězslav Kozelek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vítězslav Kozelek

Diplomová práce

Komparativní analýza volebních podvodů v zemích bývalé Jugoslávie

Comparative analysis of electoral frauds in the countries of former Yugoslavia

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá volebními podvody v zemích bývalé Jugoslávie. Cílem této práce je najít vztah mezi typem režimu a volebním podvodem pomocí indexu kvality demokracie podle organizace Freedom House. Zároveň se práce snaží o srovnání, jak se projevy a formy volebních podvodů liší v rámci sledovaných zemí, období a typů voleb prostřednictvím analýzy zpráv mezinárodních volebních pozorovatelských misí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V teoretické části je krátce vymezen pojem volební integrita, definován volební podvod a jeho příbuzné pojmy a představena jeho konceptualizace dle vybraných autorů. V praktické části se autor zabývá analýzou volebních podvodů s využitím konceptuálního rámce Ivana Jarabinského. Závěrečnou část práce pak představuje kvalitativní komparativní analýza volebních podvodů v rámci zkoumaného regionu.

Abstract: This thesis deals with electoral frauds in the countries of former Yugoslavia. The purpose of this thesis is to find relation between the type of regime and electoral fraud using the Quality of Democracy Index by the Freedom House organization. At the same time, the thesis seeks to compare how manifestations and forms of electoral frauds varies across the countries, period and types of the elections surveyed by analyzing the reports of international election observation missions of the Organization for Security and Co-operation in Europe. In theoretical part is briefly defined the notion of electoral integrity, defined electoral fraud and its related concepts and presented its conceptualization by the selected authors. In practical part, the author deals with analysis of electoral frauds using the conceptual framework by Ivan Jarabinský. The final part of the thesis then presents the qualitative comparative analysis of electoral frauds in the investigated region.

Klíčová slova: Komparativní analýza, Volební podvod, Země bývalé Jugoslávie, Volební integrita, Comparative Analysis, Electoral Fraud, Country of Former Yugoslavia, Electoral Integrity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz