Jitka ULMANOVÁ

Bachelor's thesis

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Criticism of religion and Christianity
Abstract:
Cílem bakalářské práce by mělo být shrnutí poznatků a sestavení názorů Nietzscheho k otázce náboženství. Měla by se podrobně zabývat Nietzscheho pojetím Boha, víry, náboženství (zejména křesťanství) a morálky. Pro velké množství interpretací autorovo filosofie a tvorby se pokusím pomocí odborných metod (kompilace a komparace) o zmapování období vývoje autorovy tvorby a její zpřehlednění. Z tvorby Nietzscheho …more
Abstract:
The aim of this work should be a summary of the findings and preparation of Nietzsche's views on the question of religion. You should look in detail at Nietzsche's conception of God, faith, religion (especially Christianity) and morality. For a multitude of interpretations of the author's philosophy and work try using specialized techniques (compilation and comparison) to map the development of author …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ULMANOVÁ, Jitka. Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities

Theses on a related topic