Theses 

Účetní výkazy - zdroj informací pro ukazatele finanční analýzy – Lucie Štramberská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Štramberská

Bakalářská práce

Účetní výkazy - zdroj informací pro ukazatele finanční analýzy

Financial Statements – Information Source for Financial Analysis

Anotace: Cílem této práce je představení účetních výkazů, jako zdroj informací pro finanční analýzu. Nejprve jsou popsány jednotlivé finanční výkazy a přehled o finančních tocích. Poté je v další části práce popsána právě finanční analýza, včetně jejich vybraných ukazatelů. A následně, jsou získané informace prakticky využity, při výpočtu vybraných ukazatelů finanční analýzy.

Abstract: The aim of this thesis is to introduce the financial statements as the source of information for financial analysis. At first, there are described particular financial statements and the cash flow. Second part is devoted to financial analysis, including its chosen indicators. At last, all the received information is practically used for calculation of these indicators in financial analysis.

Keywords: Účetní výkazy, finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aktiva, pasiva., Financial statements, Fiancial analysis, Indicator ratios, Balance sheet, Profit and loss statement, Assets, Debts.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Viola Šebestíková
  • Oponent: Hana Enge

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 22:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz