Theses 

Ochrana produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin – Marek Chmel

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku

Marek Chmel

Master's thesis

Ochrana produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin

Protection of pipelines against intentional attacks by extremist and terrorist groups

Abstract: Tato diplomová práce slouží k vymezení produktovodů jako prvků kritické infrastruktury. Dále je zde řešena obecná problematika produktovodů a rovněž jejich fyzická ochrana. V závislosti na analýze aktuální a predikované bezpečnostní situace v České republice a Evropské unii v kontextu s extremismem a terorismem, jsou navržena variantní řešení při zohlednění technické, technologické a ekonomické náročnosti ochrany produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin. V konečné fázi práce je vybrána multikriteriální analýzou jedna varianta.

Abstract: One of the goal of this thesis is to define pipelines as element of critical infrastructure. There are also mentioned general issues of pipelines as well as their physical protection. In next part of this thesis alternative solutions were designed, depending on analysis of current and predicted security situation in Czech republic and European union by extremist and terrorist groups. These alternative solutions were designed by taking technical, technological and economic performance into account. In the final phase of this thesis one of these variants is selected by multi-criteria analysis.

Keywords: produktovody, fyzická ochrana, kritická infrastruktura, extremismus, terorismus

Keywords: pipelines, physical protection, critical infrastructure, extremism, terrorism

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Libor Kutěj
  • Reader: Libor Foldyna

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 18/3/2019 17:13, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz