Jiří Kupka

Diplomová práce

Konvoluční neuronové sítě v analýze obrazu

Convolutional Neural Networks in Image Analysis
Anotace:
Cílem práce je seznámit se s konvolučními neuronovými sítěmi a využít je při řešení praktické implementace detektoru a klasifikátoru dopravních značek. Na základě teoretických znalostí o fungování neuronových sítí a metodách jejich učení byla napsaná uživatelská aplikace za pomocí jazyka Python a frameworku Caffe, který zaručuje kvalitní implementaci potřebných algoritmů a vysokou rychlost výpočtů …více
Abstract:
The goal of the Diploma thesis is to get to know Convolutional neural networks and using this knowledge to create a traffic signs detector and a classifier. According to the theoretical knowledge of neural networks function and their learning methods, was created an user application with Python language and Caffe framework, which is a guarantee of a quality implementation of the necessary algorithms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika