Radek Guráš

Bakalářská práce

Vizualizace aplikací na HMI dotykovém panelu

Visualization of Applications on HMI Touch Panel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem vizualizační aplikace pro výukový model, sloužící jako hardwarová podpora k PLC automatu Siemens řady Simatic S7-1500 a její použití na HMI dotykovém panelu Siemens TP700 Comfort. V úvodu práce jsou popsány PLC automat a HMI panel včetně jejich částí a možností jejich programování. Dále je uveden návrh vizualizace a ovládání dvou aplikací pro výukový model. Následující …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design of a visualization application for an educational model which serves as a hardware support for PLC Siemens Simatic S7-1500 and its use on the HMI touch panel, Siemens TP700 Comfort. In the introduction, the work describes the PLC and HMI panel including their parts and their programming options. The following part includes a proposal of a visualization and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Mahdal
  • Oponent: Ondřej Zimný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava