Jaroslav Bochňák

Diplomová práce

Závislost vysokoteplotních parametrů koksu na složení a vlastnostech uhelné vsázky

Dependence of high-temperature coke parameters on coal charge composition and qualities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vzájemnou závislostí mezi výsledným produktem, tedy koksem a jeho kvalitativními parametry a složením uhelné vsázky při přípravě vysokopecního a slévárenského koksu. První část práce je zaměřena na studium odborné literatury a vysvětlením základních pochodů, které souvisí s procesem koksování. Následující část se věnuje sledováním nejdůležitějších kvalitativních vlastností …více
Abstract:
This dissertation dwells on contexture between final product, that’s coke, and its qualitative parameters and coal mix composition for blast furnace and foundry coke making. Thesis forepart is aimed on special literature study and fundamental processes explanation associated with coking; next part follows the most important coke properties and coal qualitative tests in-laboratory examining. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ján Kret
  • Oponent: Anna Tarabová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství