Mgr. Bc. Věra Pavlíková, Ph.D.

Disertační práce

Sexuální zdrženlivost, celibát a náboženství u obyvatel České republiky

Sexual Abstinence, Celibacy and Religion in The Population of The Czech Republic
Anotace:
Práce se snaží o komplexní posouzení vztahu náboženství a sexuálně odříkavého chování. Na základě dat získaných z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že náboženské chování – vedení rodinou k náboženství, přihlášení se k nějakému náboženství a aktivní praktikování náboženství má statisticky významný vliv na sexualitu i sociosexuální chování jedince. Větší vliv mělo toto náboženské chování na ženy než …více
Abstract:
This thesis seeks a complex assessment of the relationship between religion and sexual abstinence. Based on the data obtained from the questionnaire survey, it was found that religious behavior - leading by family to religion, claim religion and practicing religion has a statistically significant effect on the sexuality and sociosexual behavior of the individual. This religious behavior had a greater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta