Kateřina Štefková

Bakalářská práce

Rekonstrukce místní komunikace - ulice Prokopa Velikého v Ostravě-Vítkovicích

Reconstruction of the Prokopa Velikého Street in Ostrava-Vítkovice
Anotace:
V bakalářské práci je proveden návrh stavebních úprav, pomocí nichž dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na ulici Prokopa Velikého. Dojde zde také ke zkvalitnění organizace ve statické dopravě. Pro lepší představivost práce obsahuje obrázky a výkresy s využitím informačních technologií.
Abstract:
The bachelor work describes a proposition of construction modification of the Prokopa Velikého Street. The modifications will bring a safety increase for all of road users. Also the static traffic will be improved. Throughout this work visual aids have been employed to highlight certain points. These where produced with the computer aided design programs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Marián Krajčovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby