Theses 

Deklarativně-imperativní aplikační rámec – Bc. Martin Jurča

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Jurča

Diplomová práce

Deklarativně-imperativní aplikační rámec

Declarative-Imperative Application Framework

Abstract: Development in the field of information systems and enterprise applications has lead to design of applications of growing complexity and amount of source code. Applications created from a large amount of source code are more likely to be buggy and are harder to maintain. This state has been improved by various application frameworks that solve the common tasks performed by applications. These frameworks also define recommended practices and conventions for application design. Several application frameworks have defined declarative descriptions of applications that allow various parts of the application to be designed declaratively; either using structures provided by the given platform or through configuration. This thesis aims at combining the declarative and imperative approach to application design in order to create a new application framework. The new application framework designed in this thesis is meant to extend the possibilities of the current application frameworks using new declarative concepts.

Abstract: Rozvoj v oblasti informačných systémov a enterprise aplikácií viedol k návrhu čoraz zložitejších aplikácií tvorených značným množstvom programového kódu. Aplikácie tvorené veľkým množstvom programového kódu sú obvykle náročnejšie na udržovanie a potenciálne sa v nich vyskytuje viac chýb. Tento stav bol adresovaný rôznymi aplikačnými rámcami, ktoré riešia bežné úkony vykonávané aplikáciami. Tieto rámce tiež obvykle zavádzajú doporučené praktiky a konvencie pre tvorbu aplikácií. Niektoré aplikačné rámce zaviedli deklaratívne popisy aplikácie, ktoré umožňujú vyjadriť rôzne časti aplikácie deklaratívnym popisom, či už využitím štruktúr poskytovaných danou platformou, alebo pomocou konfigurácie. Táto práca sa zaoberá prepojením deklaratívneho a imperatívneho prístupu ku tvorbe aplikácií s cieľom vytvorenia nového aplikačného rámca. Cieľom aplikačného rámca vytvoreného v tejto práci je rozšíriť možnosti súčasných aplikačných rámcov o nové deklaratívne koncepty.

Klíčová slova: aplikačný rámec, application framework, deklaratívny rámec, declarative framework, modulárny rámec, modular framework, Java, ORM, JPA, validácia dát, data validation, Java Enterprise Edition

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz